Thơ Thiền - NGỘ THÂM

Bên Kia Bờ Giác

 

 

 

 

 

 

                         Bờ bên đây có Vô Minh chợt động

                         Đêm gá mộng, duỗi bóng nhả tinh cầu

                         Thiên hà luân vũ , cuồng điệu vó câu

                         Bể dâu  sáu ngã, giục giã luân hồi.

                                   
                         Bờ bên đây có nghiệp chướng lên ngôi

                         Vó trăm năm vạn đời , vai nặng gánh

                         Mượn bụi hồng , thân cảnh trả nghiệp dầy

                         Cửa sinh tử, hao gầy thân tứ đại.
                                                

                         Bờ bên kia có Niết Bàn tự tại

                         Đêm dừng lại , đất trời thanh như ý

                         Mây giăng núi, sắc màu y như thị

                         Cửa vô sanh, Đạo Lý chẳng tư lường.

                                               

                         Bờ bên kia có Chân Như: lạc, thường

                         Lặng gió mây, trùng dương ngủ bên bờ

                         Trăng soi sa bóng, hạc hót  sa thơ

                         Thâu vạn pháp huyền cơ trong một niệm.

                                                  

                         Bờ bên kia có Thích Ca vung kiếm

                         Chém Vô Minh, dứt điểm cửa luân hồi

                         Gươm trí tuệ sáng ngời soi nẻo tối

                         Giáo từ bi vang dội cõi hằng sa.

 

                         Bờ bên kia có Ma Ha Ca Diếp

                         Một sát na, tâm nhiếp cả đạo mầu

                        “Niêm Hoa  Vi Tiếu”, vạn pháp gồm thâu

                         Kinh vô tự, một bầu chân không rộng.  

                                                

                         Bờ bên kia có Đạt Ma vượt sóng 

                         Mở đạo thiền, rải giống, cấy ruộng Tâm

                         Chín năm ngồi diện bích cửa Thiếu Lâm

                         Chờ tri kỷ trao ngầm viên ngọc quý.

                                                

                         Bờ bên kia có Thần Quang đoạn tý

                         Cầu Đạt Ma, chẳng phí cánh tay gầy

                         Ôm chí cả  ướp đầy, chan máu tuyết

                         Tìm cái tâm siêu việt, tuyệt  nhiễm ô.

                                                  

                         Bờ bên kia có Huệ Năng Lục Tổ

                         Bổn lai hề vô nhất vật tri âm

                         Vô niệm hề vô vô niệm Chân Tâm

                         Sanh muôn pháp chẳng lầm nơi Tự Tánh.

                                                

                         Bờ bên kia có Đức Sơn hiền thánh

                         Bao sớ kinh một gánh đốt thành than

                         Răng như gươm, miệng phun máu ngang tàng

                         Dẹp ô nhiễm lan tràn nơi cửa Phật.

                                                  

                         Bờ bên kia có đầu đà Tông Nhất

                         Thủ Lăng Nghiêm khai quật địa minh Tâm

                         Cửa Ca Diếp truy tầm Như Như hiện

                         Vượt Tỳ Lô , phương tiện Đức Thích Ca.

                                                  

                         Bờ bên kia có Bách Trượng hiền giả

                         Cứu thân chồn nhân quả quyết chẳng lầm

                         Chợt thấu ra, chuyển hóa định kiến vong

                         Vô nhiễm, đất Tâm không , đồng Tâm Phật.

                                                   

                         Bờ bên kia có Hương Nghiêm chơn chất

                         Kiến văn thừa, quên mất bản lai Tâm

                         Sở tri chướng giam cầm bao trí giác

                         Tiếng dội tre, thức giấc động mười phương.

 

                         Bờ bên kia có Lạc Phổ cúng dường

                         Đạo nhân vô chứng, công đức chẳng lường

                        “Nhất phiến bạch vân hoành cốt khẩu

                         Kỷ đa qui điểu tận mây sào”.

                                                 

                         Bờ bên kia có Huệ Phương tăng bảo

                         Chỉ cho ra thâm áo bổn lai không

                         Dứt căn trần chiếu dụng thể tương đồng

                         Lấy chiếu dụng cân đo dòng liễu ngộ.

                                                 

                         Bờ bên kia có Chủ Am Diệu Phổ

                         Lời tâm kinh sấm nổ đuổi muôn binh

                         Đạo như tướng giữ thành năng hành lệnh

                         Bất động can qua, minh trị thái bình.

                                                  

                         Bờ bên kia có Lâm Tế điểm kinh

                         Trí huệ Văn Thù tinh tinh sáng, rõ

                         Tâm Phổ Hiền sai biệt, bỏ đua phân

                         Tâm mở trói, ba phần đồng nhất bộ.

                                                 

                         Bờ bên kia có Mã Tổ tri ngộ

                         Một mũi tên cứu độ một bầy nai

                         Cứu thợ săn dứt nghiệp muôn kiếp dài

                         Mở tâm đạo, đêm ngày vui trúc sáo.

                                                 

                         Bờ bên kia có Nhân Tông thiền giáo

                         Thắng cường Mông , gác kiếm hạ đồ đao

                         Đổi hoàng bào, y bát thú tiêu dao

                         Núi Yên Tử, trăng sao làm tri kỷ.

                                                 

                         Bờ bên kia có Tuệ Trung Thượng Sĩ

                         Cửa công danh chẳng phỉ , vận long đong

                         Buông sáu trần hoan hỷ, kiếp thong dong.

                         Sạch bụi hồng, trực chỉ, Niết Bàn xong.

                                               

                         Bờ bên kia có Vĩnh Minh khơi dòng

                        “Duy tâm quyết” diệu thuyết lý viên thông

                         Ngộ nhứt tâm , giai đồng muôn Phật sát

                         Giũ hằng sa nghiệp ác, hóa giai không.

                                                 

                         Bờ bên kia có Phổ Chiếu thiền tông

                        “Chơn Tâm trực thuyết”, định tuệ tương đồng

                         Tâm chánh tín niệm lòng soi Bát Nhã

                         Hái hoa đào, mục giả vẫn chăn trâu.

                                                 

                         Bờ bên kia có Huệ Hải , Đại Châu

                         Tâm là Phật chẳng đem Phật cầu Phật

                         Tâm là pháp, vạn pháp tự Tâm sinh

                         Sinh-tử tử , vô sinh là chân lạc.

                                               

                         Bờ bên kia có Hoài Nhượng Nam Nhạc

                         Pháp “vô vi” vượt thoát cõi nhân, thiên

                         Hoa tam muội vô tướng, ngát hương thiền

                         Giống hạt ướt , ưa duyên bừng cánh mọng.

                                                

                         Bờ bên kia có Thần Hội liễu Không

                         Tối thượng thừa, vô niệm, rắn hóa rồng

                         Sát na đốn, thắm hồng hoa Diệu Giác

                         Vạn tượng nhất như, hát khúc Chân Thường.

                                                 

                         Bờ bên kia có Cảnh Sầm du phương

                         Ma Ha Bát Nhã, ánh sáng vô lường

                         Tột mười phương thế giới, Rõ như gương

                         Phật, chúng sanh, pháp tướng, chỉ một đường.

                                                 

                         Bờ bên kia có Thiện Chiêu Phần Dương

                         Thập trí đồng chơn, thượng đường pháp chúng

                         Huyền môn tam yếu, đồng thời chiếu dụng

                         Định tăng tục, phân chủng lẽ chánh tà.

                                                 

                         Bờ bên kia có Diệu Thọ Lai Quả

                         Gá muôn loài, thân mộng kiếp hằng sa

                         Đại bệnh sinh tử, hoang gia khổ sầu

                         Thuốc công án, nhiệm mầu hương đốn ngộ.

                                                    

                         Bờ bên kia có Hoàng Bá hóa độ

                         Kiến giác tri, vô tâm Niết Bàn lộ

                         Vô trụ, vô chấp, tự tại đạo tràng

                         Bồ Đề vô sở đắc, liễu liễu quang.
 

                                                   

                         Bờ bên kia có Linh Hựu pháp đàn

                         Quy sơn cảnh sách, đạo dệt lời đan

                         Nghiệp ứng thân, ái ngã lớp lớp tràn

                         Vạn lý trần, lang thang luân hồi lạc.

                                                    

                         Bờ bên kia có Vĩnh Gia Huyền Giác

                         Chứng Đạo Ca, lời giác, liễu từng câu

                         Chứng thật tướng, vô nhân pháp nhiệm mầu

                         Diệt khước A Tỳ Nghiệp, sát na thâu.

 

                         Bờ bên kia có Bổn Tịnh, Ráng Châu

                         Quán tự tại, vô Tâm vô chướng ngại

                         Đạo không Tâm ,tứ đại kén không tằm

                         Vô ngã chủ, thân tâm đồng nhất Đạo.

                                                     

                         Bờ bên kia có Liễu Quán tiêu dao

                        “Vạn pháp quy nhất” nhất điểm Khê Tào

                        “Chi vật truyền tâm”thâu tròn chân bảo

                         Không không sắc sắc, dập tắt chiêm bao.

                                                    

                         Bờ bên kia có Đạo Giai, sơn thảo

                         Danh sắc trần điên đảo vạn kiếp đời

                         Buông thẳng tay, dọc ngang ngoài tam giới

                         Hoa đào vỗ cánh, cởi gió đông ngàn.

                                                     

                         Bờ bên kia có Long Uẩn, họ Bàng

                         Tâm vỡ bùng, hớp cả nước Tây Giang

                         Buông danh lợi bạc vàng xa trần tục

                         Hòa cái Như Diện Mục với ruộng Tâm.

                                                     

                         Bờ bên kia Am Ba Tiêu tòng lâm

                         Ẩn sau lớp lớp mây, một kén tằm

                         Đùa cảnh mộng , tháng năm lay hồn mộng

                         Mở đạo tràng , xác bướm, giữa chợ đông.

 

                         Bờ bên kia có giác không Hương Hải

                         Tâm không cảnh diệt; lý lặng sự vong

                        “Nhạn quá trường không , ảnh trầm hàn thủy”.

                         Nước thời vô tâm, nhạn vô chi ý.

                                                

                         Bờ bên kia Gô Ta Mi bền chí

                         Năm trăm chúng cương kỷ giới thiền ni

                         BÁT KỈNH PHÁP qui y đầu Phật Tổ

                         Đạt lý Không, liễu ngộ lẽ Đạo Mầu.

                                                 

                         Bờ bên kia có Phật Đăng bắc đẩu

                         Cửa Lao Quan đã thấu cái Như Như

                         Tâm trượng phu bão táp vẫn an cư

                         Yên giấc ngủ hư hư cùng pháp lạc.

                                               

                         Bờ bên kia có cái Giác liễu đạt

                        “Giác không không giác, không không giác

                         Giác dĩ không không, không bất không”

                         Rõ như thị hòa đồng bao vạn pháp.

                                               

                         Bờ bên kia có cái Không trùm khắp

                         Vũ trụ bao la lấp chẳng vơi đầy

                         Thiên hà tấu khúc, vũ điệu cuồng quay

                         Cái không chẳng không, xây vạn pháp trôi.

                                                

                         Bờ bên kia có cái Như nguồn cội

                         Chư Phật, Thiền Sư tắm gội trở về

                         Chúng sanh sáu cõi mù mịt  cơn mê

                         Địa ngục, súc sanh kề bên cửa tử.

                                                

                         Bờ bên kia có cái Tâm vô lự

                         Bất khả tư nghì, vô ngôn, vô tự

                         Chúng sanh giác ngộ, hòa nhập an cư

                         Ba cõi mười phương, Chư hiền đồng trú.

                                                 

                         Bờ bên kia có cái Chân thường trụ

                         Lý đạo sâu mầu, căn nguyên vạn tượng

                         Vi trần duyên khởi, hiện tướng sum la

                         Vô Minh khuấy động , niệm khởi hằng sa.

                                                

                         Bờ bên kia có Bát Nhã vô thượng

                         Là Chân Tâm vô lượng sắc giới quang

                         Cái Như Như, tịch tịch cõi Niết Bàn

                         Bầu Chân Không ẩn tàng bao cõi, giới.

                                                

                         Khách tang hải chơi vơi trong sáu cõi

                         Đáy biển sâu đã mỏi vạn kiếp sầu

                         Rùa đã mù, quờ quạng mảnh vó câu

                         Vòng sinh tử, biết đâu bờ bến cũ?

                                                

                         Buông đáy nước, mộng ngủ cứ chập chờn

                         Nổi mặt biển, từng cơn lòng chới với

                         Chợt bên kia, lời Thích Ca vang dội

                         Có Thiền Sư tắm gội dứt cơn mê.            
 

                         Michigan, thứ năm, 23/02/2006.

                                      NGỘ THÂM

 

Items: 1 - 1 of 1