Ảnh Ảo Cuộc Đời

Ảnh Ảo Cuộc Đời

                      

                           Chợ đời, tôi lạc mất tôi
                           Chạy theo ảo ảnh rã rời thân tâm
                           Trót sanh ra chốn bụi trần
                           Hỏi ai thoát khỏi cái vòng trầm luân
                           Bến Mê, Bờ Giác ngập ngừng
                           Bước đi thì khổ, mà dừng thì đau!
                           Xuôi tay, mang được gì theo
                           Có chăng Cát bụi gối đầu nghiệp duyên
                           Cũng mừng!
                           Tôi biết tôi điên!


                                  TRẦM MẶC HOA HUYỀN