Bọt Nước

Bọt Nước

                           

                        Từ thuở Vô Minh đã có Ta,

                        Mãi mê lãng tử phải xa nhà

                        Lắc lư Bọt Nước soi Trời Đất

                        Điên đảo thế đời, lạc cảnh Ma 

                        Sinh tử chập chùng bao sóng gió

                        Tử sinh đưa đón mỗi sát na

                        Sắc Không Thân Bọt trôi tìm Bến

                        Chợt nhận Biển Nhà : Pháp Thân ta.

 

                                     NGỘ THÂM