Chân Không

Chân Không

                                  

 

                       Luân vũ thiên hà ngoạn cảnh Không

                       Vi trần một niệm, biến thần thông

                       Lênh đênh bọt nước ru ngàn sóng

                       Lữ khách mê hồn dạo núi sông

                       Tỉnh giấc thân Không tâm liễu liễu

                       Trăng Tây vừa lặn xuất vầng Đông

                       Đại Thiên tan bóng chìm hư ảo

                       Vạn pháp thu hình nhập Tổ Tông.

 

                                    NGỘ THÂM