Đại Mộng

Đại Mộng

 

 

                     Một điểm viên quang bỗng hóa Rồng

                     Âm dương mây khí nổi cuồng phong

                     Hư Không dậy sóng Càn Khôn xuất

                     Pháp Pháp tụ hình hiện núi sông

                     Lục đạo TÂM MÊ ngàn dặm chướng

                     Luân hồi ĐẠI BỆNH thế gian đồng

                     Mộng du chư tướng phô trò huyễn

                     Chợt tỉnh về nhà SẮC tức KHÔNG

 

                                 NGỘ THÂM