Diệu Không

Diệu Không

 

 

                        Diệu bản hư vô lý sự thông

                        Chẳng không chẳng có tức chơn tông  

                        Rõ ràng rỗng lặng trùm trời đất

                        Diệu hữu trùng trùng phủ núi sông 

                        Sắc sắc trăng soi phơi bóng nước

                        Không không nhật nhiếp ẩn về Đông

                        Sắc không sanh tử trò ảo hóa

                        Chẳng sắc chẳng không ấy Diệu Không 

 

                                        NGỘ THÂM