Hoa Thiền

Hoa Thiền

 

                                     Từ ngày,
                                     bỏ thế lên ngàn
                                     Truông mây dặm thẳng
                                     Đạo Tràng sớm hôm
                                     Ngủ khì,
                                     trên tảng đá mòn
                                     Thả trôi thế sự
                                     theo vòm mây xa
                                     Hồ thu
                                     in bóng trăng tà
                                     Sương sa ngọn liễu
                                     Nụ Hoa Thiền cười...


                                     Trầm Mặc Hoa Huyền