Làn Sóng và Hạt Tử chuyển hóa lẫn nhau-Thích Duy Lực