Qui Không

Qui Không
 

                       

                         Tác hữu Vô Vi thị Tổ Tông

                         Sinh sinh hóa hóa ám Hư Không 

                         Đại thiên sa giới bọt chìm nổi 

                         Lục thú mơ màng cuộc chạy rông   

                         Lóng lánh nguyệt hoa khoe bóng sắc   

                         Rõ ràng mặt nhật chiếu hình dong   

                         Lăng xăng hoa đóm trôi trăm hướng   

                         Mộng dứt gia hồi nhập nhãn không. 

 

                                      NGỘ THÂM