Sắc Tức Thị Không

Sắc Tức Thị Không

 

Sắc Không, gốc thị “Như Không”

Vô Minh một niệm bập bồng nổi trôi

Mộng du sáu ngã luân hồi

Hành trang nghiệp chướng đắp bồi Mê Cung

Mịt mù vô thủy vô chung

Sắc Không bào ảnh trùng trùng khởi duyên

Lục trần, bể khổ dong thuyền

Tử sinh , sinh tử đảo điên ngục tù

 

Ngũ hồ dừng bước viễn du

Buông chèo , soi nước hồ thu an lành

Sóng yên , gió lặng , trời thanh

Ngàn sao, hiển lộ ngọn ngành tươi trong

Sắc hòa mặt nước mênh mông

Không hoà theo Sắc vào lòng biển khơi

Sắc Không tỉnh thức Mộng Đời

Bọt tan theo nước sáng ngời gương trong

Sắc Không Diệu Hữu Chân Không

     Không Không, Sắc Sắc, Gương Lòng soi “Không”.

 

   NGỘ THÂM