Vô

                                

 

                      Vô tợ Hư Vô thể bổn Không

                      Tướng đồng Vô Tướng cõi Rỗng ,Trong.

                      Mịt mù thế giới màn sương ảo

                      Lấp lánh càn khôn ,bọt nước sông

                      Trăng chiếu trăm sông, ngàn ánh Rõ

                      Nhựt soi vạn núi, Rực trời hồng

                      Gương trong, sắc tướng như bào huyễn

                      Soi chiếu muôn chiều, vạn pháp KHÔNG.

 

                                    NGỘ THÂM