Vô Tác

Vô Tác

 

                        Tuyệt gốc Vô Vi liễu Tánh Chân

                        Hữu Vi vọng động lạc thức thần

                        Trùng trùng duyên khởi hà sa giới

                        Kiếp kiếp trầm luân vạn lý trần

                        Vô niệm, vô Tâm, vô sở trụ

                        Vô hành, vô pháp diệc vô nhân

                        Quán Không, Tự Tánh phi nhất vật

                        Phi Phật, phi phàm, thị Pháp Thân

 

                                   NGỘ THÂM