Vô Thường

Vô Thường

                                    

                                     Trăng khuya,

                                     rụng,

                                     xuống cuối đèo

                                     Đóa quỳnh nở muộn sau liêu,

                                     ngập ngừng

                                     Tâm Kinh hoa nở

                                      - thơm lừng

                                      Gió Vô thường,

                                      thổi,

                                      lật,

                                      từng trang thơ

                                      Ngậm ngùi,

                                      tay trút

                                      hồ lô

                                      Nước trầm luân

                                      rưới,

                                      ngập,

                                      ... hồ tử, sinh...!

 

                                      Trầm Mặc Hoa Huyền