Vô Tướng

Vô Tướng

 

                    Đại địa quần sanh, Thực Tướng : Vô,

                    Bổn mê sắc tướng bóng ngũ hồ

                    Du du sinh tử, lai thiên địa

                    Ám muội vô minh, lạc tam đồ

                    Biển mộng chập chùng, say sắc sóng 

                    Quê nhà tĩnh tịch, ánh Tỳ Lô

                    Trong gương nhìn ảnh soi Chân Tướng

                    Sạch bụi phong trần, thẳng cửa VÔ. 

 

                                  NGỘ THÂM